สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 4 โครงการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน 4   โครงการ

ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

-------------------------------------------------------------

 

        ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า จะดำเนินการจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่อบต.ลาดหญ้ากำหนด  ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี   ดังต่อไปนี้  โดยวิธีสอบราคา

1.       ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุษราคัม  หมู่ที่ 4 จำนวน 9 ชุด งบประมาณตั้งไว้  82,000 บาท

2.       ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 จำนวน  15 ชุด งบประมาณตั้งไว้ 200,000  บาท

3.       ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านลาดหญ้าวิลเลจ  หมู่ที่ 4  จำนวน 10 ชุด  งบประมาณตั้งไว้ 100,000   บาท

4.       ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านทหารสามัคคี หมู่ที่ 5 จำนวน 52 ชุด งบประมาณตั้งไว้  560,000 บาท

                   ราคากลางของงาน ก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้

1.  ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านบุษราคัม  หมู่ที่ 4 จำนวน 9 ชุด ราคากลาง  56,000  บาท

2.  ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านลาดหญ้าเมืองใหม่ หมู่ที่ 4 จำนวน  15 ชุด ราคากลาง 167,000  บาท

3.  ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านลาดหญ้าวิลเลจ  หมู่ที่ 4 จำนวน 10 ชุด ราคากลาง 64,000  บาท

4.  ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านทหารสามัคคี หมู่ที่ 5 จำนวน 52 ชุด ราคากลาง  298,000 บาท

รวมเป็นเงิน  585,000 บาท   และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคาที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้  ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตามราคากลางนั้น (โดยผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคากลางเอง     จะนำราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้ )

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 

1.  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

    ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า   .-   บาท

 

        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง  หรือหากไม่ไปให้ถือว่าผู้ซื้อเอกสารสอบราคา ได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ว  เมื่อมีปัญหาหรืออุปสรรคในเวลาทำงานจะนำมาเป็นข้ออ้างให้พ้นผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าไม่ได้

 

        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ......8 – 22  สิงหาคม 2556......   ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า กาญจนบุรี และในวันที่.....23   สิงหาคม  2556....... ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ    การจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี    

        กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ ………26  สิงหาคม 2556…..  เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป   ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี

 

        ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,000.-บาท  ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ระหว่างวันที่…8  สิงหาคม  2556……  ถึงวันที่......22  สิงหาคม  2556..... ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3458-9946 ต่อ 223  

 

ประกาศ    วันที่ ......8..... เดือน สิงหาคม  .. 2556

 

     

 

                           ( นายชูชาติ  เสือส่าน )

 

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!