สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 42 รายการ

…………………………………………….

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 42 รายการ ภายในวงเงิน 100,300.- บาท (-หนึ่งแสนสามร้อยบาทถ้วน-) ตามรายการเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

 

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งที่จะสอบราคาซื้อดังกล่าว และจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

 

        กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่.......3 – 20 พ.ค. 2556..... ระหว่างเวลา 08.30 ถึงเวลา 16.30น. ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า และในวันที่.........21 พ.ค. 2556......  ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่........22 พ.ค. 2556.........ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ระหว่างวันที่.......3 พ.ค. 2556......... ถึงวันที่.........20 พ.ค. 2556....... ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3458 9946 ในวันและเวลาราชการ

 

 

   ประกาศ    วันที่.......3........  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2556

 

 

               

 

                                                                        ( นายชูชาติ     เสือส่าน)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!