ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง 2 ชั้น 4 คัน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง  สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง 2 ชั้น จำนวน 4 คัน

…………………………………………….….

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ไม่ประจำทาง 2 ชั้น จำนวน 4 คัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน/หมู่บ้าน (อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและแกนนำสุขภาพ) คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า/พนักงาน/ลูกจ้าง จำนวน 200 คน ณ จังหวัดกาญจนบุรี-นครราชสีมา-หนองคาย  ระหว่างวันที่   19-22 พฤษภาคม 2556  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 248,000.- บาท    (-สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)  

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ             ผู้เสนอราคาได้คำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า    วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

 

        กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่......25 พฤษภาคม 2556..... ถึงวันที่......9 พฤษภาคม 2556....... ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า และในวันที่.........10 พฤษภาคม  2556...... ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่.....14 พฤษภาคม  2556..... ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป

 

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ..........-........บาท ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ระหว่างวันที่.......25 พฤษภาคม 2556........ ถึงวันที่......9 พฤษภาคม  2556.......                หรือสอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข 0 3458 9946 ต่อ 223   ในวันและเวลาราชการ

 

 

ประกาศ    วันที่......25.....เดือน  เมษายน  .ศ. 2556

 

 

 

 

 

 

  (นายชูชาติ  เสือส่าน)

                                                      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!