ผลการสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง  แจ้งผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

ตำบลลาดหญ้า  อำเภอเมืองฯ  จังหวัดกาญจนบุรี

********************************

        ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  ได้ประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน 4 รายการ   ต.ลาดหญ้า  อ.เมืองฯ  จ.กาญจนบุรี  ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ลงวันที่  23 มกราคม  2556 และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์   เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  นั้น

 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้ทำการเปิดซองสอบราคาโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ยื่นซองสอบราคา จำนวน........3.......  ราย  มีรายละเอียดดังนี้

รายการที่ 1

 

 

 

 

 

 

ที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้เสนอราคา

 

 

 

 

 

 

วงเงิน  (บาท)

 

กำหนด

 

 

แล้วเสร็จ

 

 

(วัน)

 

กำหนดยืน

 

 

ราคา

 

 

(วัน)

 

 

 

 

 

 

ยื่นเวลา

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

1

 

บริษัท ไอทีกาญจน์ จำกัด

 

83,200.-

 

5

 

30

 

13.40 น.

 

 

 

 

 

2

 

ร้านไซเบอร์เน็ต

 

79,960.-

 

5

 

30

 

14.20 น.

 

ผู้ชนะ

 

3

 

บริษัท เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์ โอเอ จำกัด

 

102,000.-

 

5

 

30

 

11.00 น.

 

 

 

 

 

 

รายการที่ 2

 

 

 

 

 

 

ที่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้เสนอราคา

 

 

 

 

 

 

วงเงิน  (บาท)

 

กำหนด

 

 

แล้วเสร็จ

 

 

(วัน)

 

กำหนดยืน

 

 

ราคา

 

 

(วัน)

 

 

 

 

 

 

ยื่นเวลา

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ

 

1

 

บริษัท ไอทีกาญจน์ จำกัด

 

6,720.-

 

5

 

30

 

13.40 น.

 

 

 

 

 

2

 

ร้านไซเบอร์เน็ต

 

7,120.-

 

5

 

30

 

14.20 น.

 

 

 

 

 

3

 

บริษัท เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์ โอเอ จำกัด

 

6,600.-

 

5

 

30

 

11.00 น.

 

ผู้ชนะ

 

             

 

รายการที่ 3

 

 

 

 

ที่

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้เสนอราคา

 

 

 

วงเงิน  (บาท)

กำหนด

 

แล้วเสร็จ

 

(วัน)

กำหนดยืน

 

ราคา

 

(วัน)

 

 

 

ยื่นเวลา

 

 

 

หมายเหตุ

1

บริษัท ไอทีกาญจน์ จำกัด

26,320.-

5

30

13.40 น.

ผู้ชนะ

2

ร้านไซเบอร์เน็ต

39,960.-

5

30

14.20 น.

 

 

3

บริษัท เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์ โอเอ จำกัด

44,800.-

5

30

11.00 น.

 

 

 

รายการที่ 4

 

 

 

 

ที่

 

 

 

 

 

 

ชื่อผู้เสนอราคา

 

 

 

วงเงิน  (บาท)

กำหนด

 

แล้วเสร็จ

 

(วัน)

กำหนดยืน

 

ราคา

 

(วัน)

 

 

 

ยื่นเวลา

 

 

 

หมายเหตุ

1

บริษัท ไอทีกาญจน์ จำกัด

19,900.-

5

30

13.40 น.

 

 

2

ร้านไซเบอร์เน็ต

15,990.-

5

30

14.20 น.

ผู้ชนะ

3

บริษัท เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์ โอเอ จำกัด

23,800.-

5

30

11.00 น.

 

 

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้การพิจารณาและตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นซองสอบราคาเบื้องต้นแล้ว  โดยมีความเห็นดังนี้  รับพิจารณา  จำนวน........3..........ราย   คือ

 

1. บริษัท ไอทีกาญจน์ จำกัด                             

2. ร้านไซเบอร์เน็ต          

3. บริษัท เอ็ม เอส คอมพิวเตอร์โอเอ จำกัด              

 

                ซึ่งเสนอราคาดังกล่าวคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  ได้ดำเนินการพิจารณาและตรวจเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นซองสอบราคาเบื้องต้นแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2556 ลงวันที่  23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2556  และเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นซองสอบราคาเป็นการถูกต้องแล้วเสนอขอผู้มีอำนาจอนุมัติจัดซื้อผู้เสนอราคาต่ำสุดเรียงตามลำดับ  ต่อไป

 

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วไป

 

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  7   เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2556

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ

                                        (  นางสาวสุรีย์พร  เสนาวงศ์  )

 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ

                                                                            (  นายอธิวรรษ  แสงเจริญ )

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!