ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

เรื่อง   สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ

…………………………………………….

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ภายในวงเงิน 207,200.- บาท (-สองแสนเจ็ดพันสองร้อยบาทถ้วน-) ตามรายการดังนี้

 

รายการที่ 1. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 4  เครื่อง ราคาเครื่องละ 31,000 บาท รวมเป็นเงินตั้งจ่ายไว้ 124,000 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้

                   - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีความเร็วของหน่วยความจำ หรือมี HIT ขนาดไม่น้อยกว่า 1,066 MHz จำนวน 1 หน่วย

                  -  มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1GB

                   - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB

                   - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1.5 TBจำนวน 1 หน่วย

                   - มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

                   - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1,000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

                   - มีจอภาพแบบ LCD มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

 

รายการที่ 2. จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 1,800.- บาท รวมเป็นเงินตั้งจ่ายไว้ 7,200.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

                   - มีกำลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 750 VA

                   - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

 

รายการที่ 3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จำนวน 4 เครื่อง  ราคาเครื่องละ 13,000  รวมเป็นเงินตั้งจ่ายไว้  52,000.- บาท   มีลักษณะดังนี้

                   - เป็นเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ชนิด LED ขาวดำ

                   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi

                   - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที

                   - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB

                   - มี Interface แบบ 1xParallel หรือ 1xUSB 2.0 หรือดีกว่า

                   - สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

 

/ รายการที่ 4...

 

-2-

 

รายการที่ 4. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี ราคาเครื่องละ 24,000 บาท จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

                   - เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier. Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED

                   - มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

                   - มี Interface อย่างน้อย 1xUSB 2.0 และ 1XEThernet 10/100 Base TX

                   - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi

                   - มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

                   - มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที

                   - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้

                   - มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi

                   - มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

                   - สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ

                   - สามารถทำสำเนาได้สูงสุด 99 สำเนา

                   - สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์

                   - สามารถใช้ได้กับ A4 Letter LeGal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

 

        ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายสิ่งที่จะสอบราคาซื้อดังกล่าว และจะต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับองค์การบริหารส่วนตำบลในขณะที่ยื่นซองสอบราคา

 

        กำหนดยื่นซองสอบราคา วันที่........23 ม.ค.  – 5 ก.พ. 56......... ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ห้องส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า และในวันที่..........6 ก.พ. 56.........  ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่.........7 ก.พ. 56...............ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  ณ ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

 

        ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ระหว่างวันที่.......23 ม.ค. 56.......... ถึงวันที่.........5 ก.พ. 56........ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3458 9946 ในวันและเวลาราชการ

 

                  ประกาศ    วันที่....23.......  เดือน มกราคม พ.ศ. 2556

 

 

 

                                                               ลงชื่อ……………………..………………

                                                                        ( นายชูชาติ     เสือส่าน)

                                                              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!