ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 26.00 เมตร ยาว 42.00 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ากำหนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง