เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนยืการเรียนรู้ชุมชนบ้านจันอยุ หมู่ที่ 5 ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนและรายการที่ อบต.ลาดหญ้ากำหนด

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!