เรื่องจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศไป-กลับ ไม่ประจำทาง 2 ชั้น จำนวน 3 คัน เพื่อใช้ตามโครงการเพิ่มประสิทธภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ประจำปี 2558

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!