โครงการ จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านนายสุเทพ ยศศักดิ์ หมู่ 7 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 512 เมตร ไหล่ทางลงหินคลุกกว้างข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือรวมพื่นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,560 ตารางเมตร

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!