จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาแบบบูรณาการระดับตำบล (แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 ต.ค. 2559 อบต. ลาดหญ้า จัดทำโครงการจัดทำแผนพัฒนาแบบบูรณาการระดับตำบลขึ้น เพืี่อรวบรวมความต้องการ ความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564) โดยมีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมประชาคม พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ อสม. อปพร. พี่น้องประชาชนในเขตตำบลลาดหญ้า รวมถึงท่าน ผอ.รพ.สต.บ้านหนองแก

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง