การออกประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ 4 ปี (2561-2564)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 14 ตุลาคม 2559 การออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นระยะ 4 ปี (2561-2564) 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง