ข่าวการเงิน

Displaying 1-6 of 6 results.
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 19 ตุลาคม 2560 รายงานรับ-จ่าย ตามงบประมาณ ปี 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 ตุลาคม 2560 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 19 ตุลาคม 2560 ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลลาดหญ้า เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560...
 ประเภท : งบทดลอง 19 ตุลาคม 2560 รายงานงบทดลอง ปี 2560
 ประเภท : งบลูกหนี้-เจ้าหนี้ 19 ตุลาคม 2560 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560...
 ประเภท : สถิติการเงิน 11 ตุลาคม 2560 รายรับจริง-รายจ่ายจริง และเงินสะสมรายเดือน ประจำปี พ.ศ. 2560...